ԹԵՍՏ 1

1.Գտնել միանիշ պարզ թվերի գումարը:

2+3+5+7=17

1) 25

2) 26

3) 17

4) 15

2. Ի՞նչ բնական թիվ պետք է տեղագրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի  34 = *20 հավասարությունը լինի ճիշտ:

1) 3

2) 9

3) 15

4) 18

3. Ո՞րն է  9/11 սովորական կոտորակի ներկայացումն անվերջ պարբերական տասնորղական կոտորակի տեսքով.

9 : 11 = 0.81818182

1) 0,(818)

2) 0,81

3) 0,(81)

4) 0,82

4. 300, 828, 237, 476 թվերից ո՞րը պետք է աջից կցագրել 27 թվին, որպեսզի ստացված հնգանիշ թիվը բաժանվի 9-ի.

27828 : 9 = 3092

1) 300

2) 828

3) 237

4) 476

5.Գտնել 80-ի 15 %-ը:

80 * 15/100 = 1200/100 = 12

1)12

2)68

3)4003

4)16003

6.Գտնել մեկ անհայտով ավազ անդամի 1 գործակցով երկրորդ աստիճանի անհավասարումը, որի լուծումների բազմությունը

(-∞; – 2)∪(7; +∞) միջակայքն է:

1) x2 – 14x + 5> 0

2) x2 – 14x + 5< 0

3) x2 – 5x  – 14> 0

4) x2 – 5x  – 14< 0

7.Գտնել Зxу միանդամի և xy +9x3y -6      բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը:

1) 3xy + 27x3y – 6xy

2) 3x2y2 + 9x4y – 6xy

3)3x2y2  + 9x3y -18xy

4) 3x2y2 + 27x4 y2-18xy

8.( a 2b )2 + 8ab արտահայտությունը վերլուծել արտադրիչների:

1) ( a 2b )2

2) (a + 4b)(a -4b)

3) ( a +2b )2

4) (a-2b)(a + 2b)

 9.Տրված է 3, 8, 13, … թվաբանական պրոգրեսիան: Գտնել պրոգրեսիայի տարբերությունը:

10.Գտնել {bn} երկրաչափական  պրոգրեսիայի չորրորդ անդամը, եթե

b1 =0,5, q = -2: 

11.Երկու բանվոր 9 օր միասին աշխատելով կատարեցին պլանով նախատեսված առաջադրանքի 75 %-ը: Բանվորներից առաջինը կարող է ամբողջ առաջադրանքը կատարել 7 օր ավելի շուտ, քան երկրորդը:

ա) Միասին աշխատելով քանի՞ օրում բանվորները կավարտեն ամբողջ առաջադրանքը:

բ) Քանի՞ օրում ամբողջ առաջադրանքը կարող է կատարել առաջին բանվորը:

12.Գտնել արտահայտության արժեքը:

 (2,08 — 2,33) • 8 + 0,6 : 15

1) 5

2) 1

3) 2 125

4) -1 2225

13. 8-15 * 8+15

1) 49-1615

2) 49

3) 49 + 1615

4) 7

14.  a3 -8b3a2+2ab+4b2 :a2 -4b2(a+2b )2  , երբ  a=2, b=3

1) 8

2) 0,2

3) 5

4) 0,125

15.  Գտնել   x- 2(x-3)=1 հավասարման արմատը:

1) 7

2) 213

3) 5

4)-123

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s