08.12.20

Ներքևում տրված բառերը անհրաժեշտ փոփոխություններով տեղադրիր նախադասությունների մեջ։ Նախադասությունները վերլուծիր շարահյուսորեն։

51. Իբրև թագավոր՝ նա արդարամիտ էր, հավասարակաշռված. ո՛չ լավագույնին էր նախանձում, ո՛չ արհամարհում էր նվաստին, միշտ ձգտում էր բոլորի վրա տարածել իր խնամքն ու հովանավարությունը:

Նա – ենթակա

Արդարամիտ էր – բաղադրյալ ստորոգյալ

Իբրև թագավոր – ձևի մակբայ

Հավասարակշռված – որոշիչ

Ոչ նախանձում էր – ստորոգյալ

Ոչ արհամարհում էր – ստորոգյալ

Լավագույնին – հանգման խնդիր

Նվաստին – հանգման խնդիր

Ձգտում էր – ստորոգյալ

Միշտ – ժամանակի պարագա

Բոլորի վրա – վերաբերության խնդիր

Տարածել – ստորոգյալ

Իր – հատկացուցիչ

Խնամքն ու հովանավարությունը – ուղիղ խնդիր

52. Երբ ծովափին հանգստացող այդ կինը սիրո խոստովանության բառեր ասաց, աշխարհը դարձավ լայնարձակ մի ծով, և սիրտս ձուլվեց ծովին:

Կինը – ենթակա

Ասաց – ստորոգյալ

Այդ – որոշիչ

Հանգստացող – որոշիչ

Ծովափին – տեղի պարագա

Երբ – ժամանակի մակբայ

Սիրո խոստովանության – հատկացուցիչ

Բառեր – ուղիղ խնդիր

Աշխարհը – ենթակա

Դարձավ – ստորոգյալ

Լայնարձակ – որոշիչ

Մի – որոշիչ

Ծով – ուղիղ խնդիր

Սիրտս – ենթակա

Ձուլվեց – ստորոգյալ

Ծովին – հանգման խնդիր

53. Թեպետ մենք փոքր ազգ ենք՝ շատ սահմանափակ թվով և շատ անգամ նվաճվել ենք, բայց և այնպես մենք աշխարհում էլ հիշատակության արժանի շատ գործեր ենք կատարել:

Մենք – ենթակա

Ազգ ենք – բաղադրյալ ստորոգյալ

Փոքր – որոշիչ

Նվաճվել ենք – ստորոգյալ

Շատ անգամ – չափի մակբայ

Մենք – ենթակա

Կատարել ենք – ստորոգյալ

Գործեր – ուղիղ խնդիր

Շատ – որոշիչ

Աշխարհում էլ – տեղի պարագա

Հիշատակության – հատկացուցիչ

Արժանի – որոշիչ

54. Երբ քամին ցրում է ամպերը, ձորերում հալվում են ամպի ծվենները, և երևում են ամրոցի աշտարակի խոնարհված գլուխը և կիսով չափ հողի մեջ խրված պարիսպները:

Քամին – ենթակա

Ցրում է – ստորոգյալ

Ամպերը – ուղիղ խնդիր

Երբ – ժամանակի պարագա

Հալվում են – ստորոգյալ

Ծվենները – ենթակա

Ամպի – հատկացուցիչ

Ձորերում – տեղի պարագա

Երևում են – ստորոգյալ

Գլուխը – ենթակա

Ամրոցի – հատկացուցիչ

Աշտարակի – հատկացուցիչ

Խոնարհված – որոշիչ

Կիսով չափ – որոշիչ

Հողի մեջ – տեղի պարագա

Խրված – որոշիչ

Պարիսպները – ուղիղ խնդիր

55. Հաջորդ վայրկյանին մարդը գազազած արջի նման ոստնեց, նրա ձեռքերը սեղմեցին ծանր մահակը, որը նա անասելի թափով իջավ թիկունքիս:

Մարդը – ենթակա

Ոստնեց – ստորոգյալ

Արջի նման – որոշիչ

Գազազած – որոշիչ

Հաջորդ վայրկյանին – ժամանակի պարագա

Ձեռքերը – ենթակա

Սեղմեցին – ստորոգյալ

Նրա – հատկացուցիչ

Ծանր – որոշիչ

Մահակը – ուղիղ խնդիր

Որը – ենթակա

Անասելի – որոշիչ

Թափով – միջոցի խնդիր

Իջավ – ստորոգյալ

Թիկունքիս – հանգման խնդիր

56. Այս մի՞տքն էր զայրացրել, թե՞ հոգնությունը, բայց տղամարդու դեմքը մռայլ էր, նա գազազած էր, ինչպես իրիկնապահին որսի դուրս եկած սոված արջը:

Միտքը – ենթակա

Զայրացրել – ստորոգյալ

Հոգնությունը – ենթակա

Այդ – որոշիչ

Դեմքը – ենթակա

Մռայլ էր – բաղադրյալ ստորոգյալ

Տղամարդու – հատկացուցիչ

Նա – ենթակա

Գազազած էր – ստորոգյալ

Որսի – հատկացուցիչ

Դուրս եկած – որոշիչ

Սոված – որոշիչ

Արջը – ուղիղ խնդիր

Իրիկնապահին – ժամանակի պարագա

57. Նա հասավ առաջին վրանին, ոտքով զարկեց շանը, որը պոչը շարժելով, առաջ էր վազել՝ տիրոջը դիմավորելու, ապա գոտու տակից հանեց մանգաղը:

Նա – ենթակա

Հասավ – ստորոգյալ

Վրանին – հանգման խնդիր

Առաջին – որոշիչ

Ոտքով – միջոցի խնդիր

Զարկեց – ստորոգյալ

Շանը – ուղիղ խնդիր

Պոչը – ուղիղ խնդիր

Շարժելով – որոշիչ

Վազել էր – ստորոգյալ

Առաջ – տեղի պարագա

Տիրոջը – ուղիղ խնդիր

Դիմավորելու – նպատակի պարագա

Գոտու տակից – տեղի պարագա

Հանեց – ստորոգյալ

Մանգաղը – ուղիղ խնդիր

58. Շոգ կեսօրին գյուղում կանչում էր աքլորը. կանչի հետ պառավ մի շինական հորանջում է տան ստվերում, ձեռնափայտով ավազի վրա նշաններ գծում, նրա հետ փորփրում գլխով անցածը:

Կանչում էր – ստորոգյալ

Աքլորը – ենթակա

Գյուղում – տեղի պարագա

Շոգ – որոշիչ

Կեսօրին – ժամանակի պարագա

Կանչի հետ – հատկացուցիչ

Պառավ – ենթակա

Շինական – որոշիչ

Հորանջում է – ստորոգյալ

Տան – հատկացուցիչ

Ստվերում – տեղի պարագա

Ձեռնափայտով – միջոցի խնդիր

Ավազի վրա – տեղի պարագա

Նշաններ – ուղիղ խնդիր

Գծում – ստորոգյալ

Նրա հետ – հատկացուցիչ

Փորփրում – ստորոգյալ

Գլխով անցածը – ուղիղ խնդիր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s