Պետության կառուցակարգի սկզբունքներ

Պետության կառուցակարգի սկզբունքները ելեկետային դրույթներ են, որոնք որոշում են պետական մարմինների կազմակերպման և գործունեության հիմնական, առանցքային մոտեցումները։ Դրանք են՝ մարդու իրավունքների գերակայությունը, ժողովրդաիշխանությունը, իշխանությունների բաժանումը, օրինականությունը, հրապարակայնությունը և թափանցիկությունը, արհեստավարժությունը։

Ըստ իրենց կողմից իրականացվող խնդիրների պետական մարմինները բաժանվում են երեք խմբի՝ օրենսդիր, գործադիր, իրավապահպան։ Ըստ որոշումների ընդունման եղանակի պետական մարմինները լինում են կոլեգիալ և միանձնյա։ Ըստ պետական մարմինների ստորակարգության մեջ գրաված դիրքի պետական մարմինները լինում են կենտրոնական և տեղական։

Ժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձևերի պատմական տարատեսակներն են անտիկ աշխարհի ժողովրդավարություններից սկսած մինչև արդի ժողովրդավարական պետաքաղաքական վարչաձևերը։ Արդի վարչաձևերը լինում են ազատական-ժողովրդավարական և սոցիալական-ժողովրդավարական։ Ժողովրդավարական-ազատական ռեժիմը ենթադրում է մարդու բնական իրավունքների լայն շրջանակ, իրավական օրենքի գերակայություն, իշխանությունների բաժանում, գաղափարական ու քաղաքական բազմաձևության հաստատում, ժողովրդաիշխանության իրականացում, պետական իշխանության գործունեության նկատմամբ հասարակական հսկողություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s