Ազգային շահ

1. Մամուլում քաղաքական գործիչների ելույթներում, առօրյա խոսակցության մեջ հաճախ գործածվող արտահայտություն է <<Ազգային շահը>>: Այդ հասկացության իմաստը հասկանալու համար նախ պառզաբանենք դրա առաջին բաղադրիչը՝ ազգը: Ազգ հասկացության որոշ հատկանիշներ հաճախ հասարակական-քաղաքական հնչեղություն են ստանում: Շահ բառը կարելի է մեկնաբանել որպես օգտակար, լավագույն: Այսպիսով՝ <<ազգային շահ>> հասկացությունը ցույց է տալիս, թե իչ է օգտակար և լավագույն որևէ երրի համար և երրի ներսում, և մյուս պետություերի հետ ունեցած հարաբերություններում:

2. Յուրաքանչյուր երկիր իրենից ներկայացնում է յուրօրինակ արժեքների, ազգային շահերի, աշխարհագրական յուրահատուկ դիրքի ու ներպետական տնտեսական համակարգի բնութագրիչների, սոցիալական ու քաղաքական գործընթացների, մշակութային ու ազգային առանձնահատկությունների, ավանդույթների ու սովորույթների մի հավաքական ամբողջություն, որն անքակտելիորեն կապված է միջազգային գործընթացների հետ և պարբերաբար զարգացում է ապրում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s