Ազգային շահ

1. Մամուլում քաղաքական գործիչների ելույթներում, առօրյա խոսակցության մեջ հաճախ գործածվող արտահայտություն է <<Ազգային շահը>>: Այդ հասկացության իմաստը հասկանալու համար նախ պառզաբանենք դրա առաջին բաղադրիչը՝ ազգը: Ազգ հասկացության որոշ հատկանիշներ հաճախ հասարակական-քաղաքական հնչեղություն են ստանում: Շահ բառը կարելի է մեկնաբանել որպես օգտակար, լավագույն: Այսպիսով՝ <<ազգային շահ>> հասկացությունը ցույց է տալիս, թե իչ է օգտակար և լավագույն որևէ երրի համար և երրի ներսում, և մյուս պետություերի հետ ունեցած հարաբերություններում:

2. Յուրաքանչյուր երկիր իրենից ներկայացնում է յուրօրինակ արժեքների, ազգային շահերի, աշխարհագրական յուրահատուկ դիրքի ու ներպետական տնտեսական համակարգի բնութագրիչների, սոցիալական ու քաղաքական գործընթացների, մշակութային ու ազգային առանձնահատկությունների, ավանդույթների ու սովորույթների մի հավաքական ամբողջություն, որն անքակտելիորեն կապված է միջազգային գործընթացների հետ և պարբերաբար զարգացում է ապրում:

Հաշվետվություն

Այս ուսումնական տարին մենք սկսեցինք Արատեսի ռազմամարզական եռորյա ճամբարից։ Օգոստոսի 25-ին մեկնեցինք Արատես և զանազան խաղեր խաղացինք որպեսզի ծանոթացանք բոլորի հետ։ Չնայած որ չգիտեի մեր խմբի մեծամասնությանը, այնուամենայնիվ շատ լավ անցավ այդ երեք օրը։ Այս տարի նաև ճամփորդել եմ դեպի Սևան և Ալավերդի, որտեղ ծանոթացել եմ զանազան նոր մարդկանց հետ և շատ ընկերներ եմ ձեռքբերել։

Շատ քննարկումներ ենք ունեցել դասերի ժամանակ որտեց տարբեր կարծիքներ լսելով շատացրել ենք մեր գիտելիքները։ Հուսամ որ մյուս տարին էլ այսպես լավ և հիշողություններով լի կանցնի։

Այս տարվա աշխատանքներս`

Հայոց լեզու

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82/

Գրականություն

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Պատմություն

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Էկոլոգիա

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%a7%d5%af%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1/

Քաղաքագիտություն

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Իրավունք

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84/

Անգլերեն

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ac%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/

Մաթեմաթիկա

https://anahitavetisyan006.home.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/

Միջազգային իրավունքներ

Միջազգային իրավունքը, պետությունների, ազգերի և կազմակերպությունների միջև ընդունված վարքագծի կանոնների ամբողջությունն է։ Տարբերվում է ազգային իրավական համակարգերից նրանով, որ միջազգային իրավունքը կապ չունի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ, փոխարենը՝ վերահսկում է կազմակերպությունների և պետությունների հարաբերությունները։ Միջազգային իրավունքը կոչված է ապահովելու պետական և հասարակական հարաբերությունների կայունությունը։ Որպես իրավունքի տեսակ՝ միջազգային իրավունքը ձևավորվել է պետությունների առաջացման գործընթացին զուգահեռ։ Միջազգային իրավունքի ծագման գլխավոր նախադրյալը ոչ թե պետության կամքն է, այլև մարդկության նյութական և հոգևոր պահանջմունքների բավարարման անհրաժեշտությունը։ Հենց այս ամենով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մարդկային հասարակությանը առանց միջազգային իրավունքի գերակայության գոյություն ունենալ չի կարող։ Միջազգային իրավունքը անմիջական ներգործություն ունի իրավագիտության, հասարակագիտության և միջազգային հարաբերությունների բնագավառների վրա։ Միջազգային հարաբերություններում միջազգային իրավունքը կատարում է կոորդինացնող դեր՝ սահմանելով բոլոր պետությունների համար համընդհանուր վարքագծի կանոններ։

Ստրկատիրական հասարակարգում Իրավունքի սուբյեկտներ են համարվել միայն ազատները։ Նրանց իրավունքների ծավալը որոշվել է քաղաքացիությամբ, սեռով, սոցիալական դրությամբ։ Ֆեոդալական հասարակարգում սահմանափակ իրավունակություն ունեին սոցիալական ցածր խավի ներկայացուցիչները։ Սոցիալիստական երկրներում բոլոր քաղաքացիները, անկախ սեռից, ռասայական և ազգային պատկանելությունից, ունեն հավասար իրավունակություն։

Իրավական պատասխանատվությունը դա մի երկրի իրավական ապահովվությունն է։ Երկրին “օգնում են” քանի-որ թշնամին ագրեսոր է հանդիսանում։

Քաղաքական պատասխանատվության և նյութական պատասխանատվության տեսակները երկուսն են՝ իրավաբանական եւ փաստական հիմքերը: Պատասխանատվության իրավաբանական հիմքերը  իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային իրավական ակտերի համակցությունն է, որոնց հիման վրա որոշակի վարքագիծը որակվում է որպես միջազգային իրավախախտում:

ՀՀ էներգետիկան

ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը նպատակաուղղված է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներին համահունչ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգությունը: Առաջնահերթ խնդիրն է ապահովել այնպիսի առաջընթաց, որը բնապահպանական խնդիրների ներդաշնակեցման և հավասարակշռման միջոցով նախադրյալներ կստեղծի հաջորդ սերունդների կայուն զարգացման համար: Մեր երկրի ընդերքի ածխաջրածնային վառելիքի սահմանափակ պաշարների առկայության պայմաններում էներգետիկ ապահովվածության համար հրամայական է դարձել էներգետիկ պաշարների, այդ թվում նաև էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների լայնածավալ օգտագործումն ու լիակատար ներառումը վառելիքաէներգետիկ հաշվեկշռի մեջ: Հայաստանում էներգիայի մեծ մասը ստացվում է ատոմակայանից։ Նաև կան հիդրոէլեկտրոկայաններ, ջերմոէլեկտրակայաններ, որոշ մարդիկ էներգիա են ստանում նաև արևից։ Ատոմային էլեկտրաէներգիա արտադրությունը շատ վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար: Բնության համար անվնաս էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը դա քամու միջոցով արտադրված էներգիայի  արտադրությունն է,որը ցավոք Հայաստանում շատ քիչ տոկոս է կազմում: Էլեկրտաէներգիա ստանալու այլընտրանքային ի՞նչ հնարավորություններ ունի ՀՀ-ը: Ինչպես եք պատկերացնում ՀՀ Էներգետիայի ապագան: Այլընտրանքային եղանակներից Հ.Հ ունի քամիների օգնությամբ էլեկտրաէներիգայի ստացմամբ լավ հնարավորություններ:Ապագայում Հ.Հ-ում պետք է լինի քամու օգնությամբ արտադրված էլեկտրաէներգիան,որովհետև այն չի վնասում շրջակա միջավայրը: Տանը կարելի է տեղադրել քիչ էներգիա ծախոսող LED լամպեր, էլեկտրախնայող սարքեր։ Անջատել այն սարքավորումները, որոնք չեն օգտագործվում։ Անջատել WiFi սարքավորումը գիշերվա ընթացքում արդյունքում խուսափել և հոսանքի ավելորդ ծախսումից և ճառագայթումից։ Փողոցներում լույսերը երբեմն սխալ ժամի են միանում, կարծում եմ այս խնդիրը կարող է հեշտ լուծում ունենալ։ Լույսերը և ձմռանը ու ամռանը միանում են նույն ժամին, բայց կարելի է միանալու պայմանը կարգավորել ըստ այտ օրվա լուսավորության։

Բնօգտագործումն ու բնապահպանությունը ՀՀ-ում

Հ.Հ հանդիսանում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող երկիր, որն իր ուրույն տեղն ունի Հ.Հ տնտեսության զարգացման գործում:Միևնույն ժամանակ Հ.Հ-ում զարգացած է նաև ձկնարդյոՀայաստանի հանրապետությունը լեռնային երկիր է, հետևաբար երկրի տարածքի ավելի քան 80%-ը լեռնային է: Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի առանձնհատկություններից մեկը այն է, որ ծովերից և օվկիանոսներից բավականին հեռու է, որը ոչ միայն բացասական ազդեցություն է թողնում կլիմայի վրա, այլև հնարավորություն չի տալիս զարգացնելու ծովային առևտուրը:

ՀՀ բնօգտագործումը    շատ մեծ վնաս է հասցնում կլիմային և շրջակա միջավայրին    ավերելով ամեն ինչ  :օրինակ  ` հայտնաբերված պղնձի պաշարների 80-90%-ը գտնվում է Կապանի, Քաջարանի, Ագարակի հանքավայրերում: Քաջարանի և Ագարակի հանքավայրերը բացի պղնձից պարունակում են նաև մոլիբդեն և կոչվում են պղնձամոլիբդենային:  ՀՀ պղնձամոլիբդենային հանքանյութի մեջ պարունակվում է շուրջ 15 մետաղ, որոնցից կորզվում է միայն պղնիձը, մյուսները դառնում են թափոն:      Հանքարդյունաբերությունը շրջակա միջավայրի մեծ վնաս է հասցնում արդյունաբերական թափոններով, որոնց գումարվելով նաև կենցաղային թափոնները, շրջակա միջավայրի որակը էապես վատացնում են: Հանքարդյունաբերությունը շրջակա միջավայրի մեծ վնաս է հասցնում արդյունաբերական թափոններով, որոնց գումարվելով նաև կենցաղային թափոնները, շրջակա միջավայրի որակը էապես վատացնում են: Հանքարդյունաբերության հասցված մյուս վնասը պոչամբարների կառուցումն է, որտեղ կուտակվում են տարբեր թունավոր քիմիական տարրեր: Ներկայումս ՀՀ տարածքում հաշվվում են թվով 19 պոչամբարներ, որոնցում կուտակված է շուրջ 220 մլն մ3 ապարներ:

Հայաստանում արդյունահանում են ածուխ, երկաթ, բոքսիտներ, մոլիբդեն, ոսկի, արծաթ, կապար, ցինկ։ Պատահում են պեմզայի, մարմարի, տուֆի, կրի, պեռլիտի, բազալտի, աղի պաշարները։ Կա նաև թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի մեծ տեսականի:
Հայաստանը հարուստ է նաև բնական հանքային ջրերով: Երկրում կան հարյուրավոր բնական ջրհորներ: 10 քաղցրահամ լիճ, 5 անդնախոր ձորեր և մի քանի աղբյուրներ: Սևանա լիճը աշխարհում ամենամեծ քաղցրահամ լիճն է 1400 քառ. կմ: Հայաստանը նաև լեռնային երկիր է՝ 90%-ը ծովի մակարդակից բարձր է  1.000 մետր։ Ամենաբարձր լեռը Արագածն է 4.090 մ:

Ռեսուրսները Հ.Հ-ում թողնում են միայն բացասական հետևանքներ:Բնական ռեսուրսների օգտագործում բերում է տնտեսության զարգացմանը,սակայն մյուս կողմից բերում է բնական ռեսուրսների  նվազեցմանը և վտանգ է ներկայացնում պահպանության անվտանգության համար:

5)Ձեր կարծիքով ինչպես պետք է զարգանա Հայաստանը, որպեսզի հնարավորինս քիչ վնասվի բնական միջավայրը: Ինչ ուղությամբ պետք է զարգանա տնտեսությունը, որպեսզի այն համարվի էկոլոգիապես «ավելի մաքուր»

Փաստաբանական գործունեություն

Ինչ է փաստաբանական ծառայությունը։ Որն է փաստաբանության դերը։

Փաստաբանը անձ է, ով պաշտպանում է իր պատվիրատուին։ Փաստաբանը կարող է նաև վատ կատարել իր աշխատանքը՝ քիչ փաստեր հավաքելով, որի արդյունքում պատվիրատուն մեղավոր կհամարվի։

Ինչ է փաստաբանական պալատը, և որն է նրա խնդիրը։

Փաստաբանական պալատ – Հայաստանում փաստաբաններին միավորող կազմակերպություն։ Փաստաբանը օրենքով սահմանված կարգով ստացել է փաստաբանական գործունեություն իրականացնելու արտոնագիր, փաստաբանների պալատի անդամ է և երդում է տվել։

Ով կարող է և ով չի կարող դառնալ փաստաբան։

Փաստաբանական գործողությամբ զբաղվելու համար պարտավոր է դառնալ փաստաբանների պալատի անդամ։ Արտոնագիր կարող է ստանալ այն անձը ով ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն կամ իրավաբանի մասնագիտությամբ գիտականաստիճան առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ։ Անձը չի կարող լինել փաստաբան եթե դատարանի կողմից ստացել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ, դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործության համար։ Եվ վերջապես արտոնագիր կարող է ստանալ այն անձը ով ունի փաստաբանի կամ դատավորի առնվազն 15 տարվա ստաժ։ 

Ինչ է հանրային պաշտպանությունը, և որն է դրա խնդիրը։

Փաստաբանական ծառայության համար չափն ու կարգը որոշվում են փաստաբանի և վստահորդի միջև կնքվաց գրավոր պայմանագրով։

Որոնք են փաստաբանական գործունեության հիմնական տեսակները։

Փաստաբանն իրականացնում է իրավաբանական խորհրդատվություն , տալիս է բացատրություններ իրավական հարցերով։Փաստաբանը կազմում է դիմումներ, բողոքներ և այլ իրավական փաստաթղթեր։Փաստաբանն իրականացնում է ներկայացուցչություն դատարանում և այլ կազմակերպություններում։Փաստաբանը մասնակցում է նախաքննությանը և դատական քննությանը քրեական գործելով։

How Do People Celebrate New Year Around The World

Every culture celebrates New Year in their own way. They have different traditions, customs, events, foods, and other festive ways to make the holiday special. In Japan, for example, celebrating Christmas is relatively new. It has only been recognized for the past couple of decades and is often seen as a time to spread joy and cheer instead of a religious holiday. It’s common for many to order KFC for Christmas dinner or go to restaurants instead of cooking at home. In Poland, New Year begins with sharing the Oplatek, a paper-thin wafer made out of flour that has an image of the Nativity on it. A piece is broken off and a holiday greeting is shared by everyone at the table. In Slovakia, people enjoy carp for Christmas Eve dinner, but instead of picking it up from the supermarket, they let it live in the bathtub for a couple of days before preparing and eating it; it is said that the scales bring luck and good fortune for the coming year. In Sweden, celebrations involve candlelit processions, with the eldest girl in each family dressed up like St. Lucia in white gowns, wearing a wrath with candles. The girls also serve the family S-shaped Lucia buns and coffee or mulled wine. In Germany, markets pop up all over the country, allowing people to do Christmas shopping with a mug of mulled wine in hand. It’s common in Britain for kids to hang their stockings at the ends of their beds so that they wake up to a sweet surprise. In Mexico, families celebrate Nochebuena on Christmas Eve, which includes a huge feast, singing and dancing, and often a piñata for the kids.

Հին աստվածներ

Սևանա կղզում իշխանուհի Մարիամի նախաձեռնությամբ կառուցվում է եկեղեցի: Իշխանուհու եղբայրը իր դստեր՝ Սեդան հետ լաստով գալիս է, որպիսի տեսնի եկեղեցին։ Ճանապարհին փոթորիկ է լինում և լաստը շրջվոմ է: Արդյունքում միայն իշխանի դուստրն է փրկվում Աբաղանի շնորհիվ։ Սեդան անընդհատ երազում, որպես ուրվական այցելում է Աբաղանին: Վանահայրը ինքը իրեն խոստովանում է, որ եկեղեցին նվիրված էր իր և իշխանուհու սիրուն: Վանահայրը որոշումէ քանդել եկեղեցին և կառուցել նորը: Վանկաններ հրաժարվում են: Վանահայրը հեռանում է կղզուց, որպիսի գտնի նոր վայր և մարդկան, որոնք կաջաքցեն իրեն և միասին կկառուցենք նոր եկեղեցի: 

Առաջադրանք

Նախադասություններից դուրս գրիր անդեմ բայերը, որոշիր դրանց քերականական հատկանիշները։

Չնմանվող – ենթակայական

Ապրել – անորոշ

Սպանել – անորոշ

Վերածված – հարակատար, կրավորական

Տածած – հարակատար

Եղած – հարակատար

Հաշվի նստել – անորոշ

Լինել – անորոշ

Ծառայող – ենթակայական

Արված – հարակատար, կրավորական

Ցանկացող – ենթակայական

Կրող – ենթակայական

30.11.21

<<Այինկա>>

Այինկա-ն մի տխուր սիրո պատմություն է: Այինկան ծխախոտ էր, որը մարդիկ անօրինական ձևով էին վաճառում: Այդ գործով զբաղվում էր Հակուբուսը և իր եղբայր, Սահակը, ոստիկան էր: Պերճուհին սիրահարված էր Սահակին: Պերճուհու ընտանիքը նրան ստիպում էր, որ նշանվի Հակուբուսի հետ: Բայց Պերճուհին թաքուն հանդիպում էր Սահակի հետ: Սահակին փոխհրաձգության ժամանակ սպանում են և նրա մահվանից հետո, Պերճուհին նշանը ետ է տալիս և սկսում է սև հագնվել:

<<Զաբուղոն>>

Զաբուղոն երիտասարդ գող էր: Գողանում էր այն ինչ իրեն պետք էր։ Նա սիրահարված էր Վասիլիկին: Շուտով նրանք նշանվում են: Մի օր գողության ժամանակ նրան տեսնում են, քանի որ նրան մատնել էր Վասիլիկը և նա բանտարկվում է յոթ տարով: Փախուստի փորձեր է ձեռնարկում, բայց բռնվում է: Երրորդ տարում նրան հաջողվում է փախչել։ Նա գնում է Վասիլիկի տուն: Սակայն տեսնում է նրան ուրիշի հետ: Նա որոշում է վրեժ լուծել: Որոշում է սպանել երկուսին, բայց հետո մտքափողվում է: Արշալույսին վերադառնում է բանտ։

<<Ճիտին պարտքը>>

Պատմվածքի հերոսը՝ Հուսեփ աղան նախկին վաճառական էր, ապա՝ խանութպան: Հուսեփ աղան երկու աղջիկ ուներ: Հուսեփ աղաի կինը մահացել էր: Հուսեփ աղան մի պայուսակ ուներ էր, որ միշտ ուսին էր: Սակայն Հուսեփ աղան սնկանում է: Աղջիկները, չիմանալով աղայի սնկաության մասին, անընդհատ պահանջներ էին ներկայացնում նրան: Հուսեփ աղան, չդիմանալով կյանքի դժվարություններին, հույսը կորցնելով, ինքնասպան է լինում։ Իմ կարծիքով ինքնասպան լինելը շատ սխալ որոշում է: Յուրաքանչյուր իրավիճակից կա ելք, պարզապես այն փնտրել է պետք։ Դժվարությունները մեր կյանքի մի մասն են, որը պետք է հաղթահարել: 

<<Այրին>>

Մարտիրոսը ամուսնանալուց հետո թողում է իր կնոջը՝ Զարդարին, և գնում Պոլիս աշխատելու իր հորեղբոր փողարեն: Նա այնտեղ նորից է ամուսնանում մի աղախնի հետ: Զարդարը համոզված էր, որ ամուսինը այլևս չի գալու, բայց ամեն երեկո նա գնում էր, կանգնում այն արտի եզրին, որտեղ վերջին անգամ տեսել էր Մարտիրոսին: Չնայած  դրան, որ Մարտիրոսը դավաճանել էր Զարդարը միևնույն է իր ուսերի վրա էր վերձրել ընտանիքի հոգսը: Մարտիրոսը չէր մահացել, բայց նրա ընտանիքը իրեն մահացած էր համարում: Կինը հավատարիմ էր: