Telephone-Phobia

 • How many phone calls do you make every day?

Approximately 5-6 phone calls

 • How many of them are in English?

None

 • What are the most common reasons people call you at work?

I don’t go to work

 • Do you prefer to make a phone call or write an email? Why?

I prefer to make phone calls because they’re easier and more convenient

 • What is the most annoying thing about using the phone?

Using all of your mobile data and not being able to call anyone

 • What advice would you give to someone who feels nervous about calling someone?

Don’t be nervous and just be yourself


Task 2: Complete the phrasal verbs with words given below.

slow down : to reduce the speed at which something happens, e.g. you speak
think through : to carefully consider the possible results of doing something
hang on : to end a phone conversation
write down : to record information on paper
freeze up : to be unable to think of anything to say, especially because you are nervous
calm …….. : to begin to feel more relaxed and less emotional


 • How often do you feel stressed about having to phone someone?

Only when I don’t know the person very well.

 • Which pieces of advice mentioned in the video do you sometimes follow?

I don’t follow any of those tips, because I don’t have trouble talking on the phone.

 • What is stressful about using English on the phone

Nothing.

 • Have you ever had any misunderstanding during a phone call?

No.

End Of The Year

Hello. I’m Anahit Avetisyan and I am a ninth grader. Even in the middle of this pandemic, we are still finding ways to learn and contribute to our knowledge of the English language. This year, we have learned many new things, such as present tense, passive voice, adjectives, verbs, adverbs, etc. For each new topic we learned, our teacher would always make sure to give different examples and tips so that we would understand the topic better. We would watch short films, do different exercises, and even play games sometimes.

I think all of us are a little upset that we didn’t get to finish the rest of the year with our classmates, but we understand that it’s for our own safety. I hope that quarantine will be finished by the time we reach September, so that we can have an amazing school year to make up for the things we missed this year. I want to thank my teacher and my classmates for the wonderful experience I had this year.

As and than

1.Complete the sentences below with as or than.

 1. I can sing better than you.
 2. My family is taller than my mother.
 3. Armenian is more difficult than English.
 4. Is life less expensive in the country than in the city?
 5. I am as cool as a cucumber.
 6. She isn’t as tall as her brother.
 7. Your problems aren’t as important as mine.
 8. Cats are as intelligent as dogs.
 9. You are as beautiful as your sister.
 10. Come as quickly as you can.

03.20.20

Հաջորդ օրը բժիշկը ճաշի ժամին այցելեց օրիորդ Գրինին: Օրիորդը շատ զարմացավ՝ տեսնելով նրան:

-Օրիո՛րդ Գրին,- ասաց բժիշկը,- ինչո՞ւ եք  կարտոֆիլ և հաց ուտում: Դրանք ձեր դիետայի մեջ չեն մտնում:

-Բայց, բժի՛շկ,- պատասխանեց օրիորդ Գրինը,- ես նախաճաշին եմ հետևել իմ դիետային: Սա իմ ճաշն է:


The next day the doctor visited Miss Green at lunch. The lady was very surprised when she saw him.

“Miss Green,” said the doctor, ” why are you eating potatoes and bread? Those are not in your diet.”

“But doctor,” answered Miss Green,”I followed my diet at breakfast. This is my lunch.”

21.03.20

— Ահա ձին, պարո՛ն Լոյդ,- ասաց բժիշկը,- ես հանել եմ նրան ձեր ստամոքսից և այն այլևս ձեզ չի անհանգստացնի:

Սկզբում պարոն Լոյդը ուրախացավ, բայց հետո կրկին նայեց ձիուն և ասաց.

— Բայց… բժի՛շկ, իմ ձին սպիտակ էր, իսկ այս մեկը շագանակագուն է:


“Here is the horse Mr. Lloyd,” said the doctor, ” I have removed him from your stomach and he won’t bother you anymore.”

At first Mr. Lloyd got excited, but then he looked at the horse again and said.

“But doctor, my horse was white, and this one’s brown.

Translation

 1. I’ve never seen her play tennis.
 2. We think that he’s a good doctor.
 3. He was very busy and didn’t notice when we left the room.
 4. I saw her cross the street.
 5. I know that Mary studies at a University.
 6. We didn’t expect her to win the Nobel Prize.
 7. Did you listen to his lecture on Friday?
 8. I want you to tell me the truth.
 9. He didn’t dare to ask any questions.
 10. How dare you talk to me like that/that way.
 11. You have to pay your debt.
 12. Do you want to wear the red dress, or the white one?

I want her to go in for sports.

Ես ցանկանում եմ, որ նա սպորտի գնա։

She wants me to take part in the discussion.

Նա ցանկանում է, որ ես միանամ իր քննարկմանը։

I wish them to come as soon as possible.

Ես ցանկանում եմ, որ նրանք գան այնքան շուտ, ինչքան հնարավոր է։

They expect her to arrive next Monday.

Նրանք սպասում էին, որ նա կհասնի հաջորդ երկուշաբթի։

I expect her to see me off.

Ես ակնկալում էի, որ նա ինձ կհանդիպի։

I believe him to be right.

Ես հավատում եմ, որ նա ճիշտ է։

We know the examinations to be held next week.

Մենք գիտենք, որ քննությունները հետաձգվել են հաջորդ շաբաթ։

We know them to study at the university.

Մենք գիտենք, որ նրանք սովորում են համալսարանում։

He thinks us to know about it. 

Նա մտածում է, որ մենք գիտենք դրա մասին։

Exercise

1. Read the text, translate the last passage into English:

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her very much.

He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

Առաջին նավահանգիստը, որտեղ Ջաքը կանգ առավ, Ֆրիթաունն էր: Նա այնտեղից Գլորիային թութակ ուղարկեց: Այդ թութակը խոսում էր հինգ լեզվով:

Երբ Ջաքի նավը հասավ Ավստրալիա, նա նամակ ստացավ Գլորիայից: Նամակում գրված էր. «Շնորհակալություն թութակի համար, Ջա՛ք: Այն ավելի համեղ էր քան ճուտը»:

The first port where Jack stopped was Freetown. From there, he sent Gloria a parrot. The parrot spoke five languages.

When Jack’s ship arrived in Australia, he received a letter from Gloria. The letter read: “Thanks for the parrot, Jack. It was more delicious than chicken.”

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

1. I have never came across such a big snake in my life. What about you?

2. We were looking for her ring for two hours when we found it in the bathroom.

3. Hi, I am Matt Rotell, a friend of Alice’s.

4. While climbing onto the mountain top, I met a strange animal which I’d never seen before.

5. If I find a good job, I’ll move to Madrid.