Թեստ 9

1. Գտեք (-3)* 4 արտադրյալը:

1) – 7

2) 1

3) -12

4) 7

 2. Գտեք (3,7 – 4,8) տարբերությունը:

1)  1,1

2) – 1,1

3) 8,5

4) -1

3.  Գտեք 7-ին բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը:

1) 14

2) 91

3) 98

4) 105

4.  5V4 արտահայտության մեջ 5 արտադրիչը մտցրեք արմատանշանի տակ:

5V4 = V5(4) = V20

1) 20

2) 100

3) 9

4) 80

5.  Մեքենան անցել է ճանապարհի  7/20 մասը: ճանապարհի ո՞ր մասն է մնում անցնելու նրան:

1) 3/20

2)1/10

3)27/20

4)13/20

 б.  Գտեք ճիշտ անհավասարությունը, եթե  -7x  -7у

1) x>y

2) х < у

3) ху

4) ху

7. Գտեք   5x2(-3)x5   միանդամի  կատարյալ  տեսքը:

1) -15x7

2) 15x7

3) 5x5

4) 3x3

8. Դասարանում սովորում են 30 աշակերտներ: Ընդ որում տղաների աղջիկների քանակը  նույնն է: Երեքշաբթի մեկ  բացակա կար: Ինչի՞ է հավասար հավանականությունը, որ բացակա աշակերտը տղա է:

1) 1/3            2)1/4             3)1/2            4)1/5

9.  Հաշվեք արտահայտության արժեքը

 482,28:12-20,19

1) 20,19

2) 40,38

3) 20

 4) 40

10.Գտեք հավասարման արմատը

x-3 -2=0

  1. 5
  2. 7
  3. 1
  4. 13

11. Թվաբանական պրոգրեսիայի մեջ   a7=5, a19=21: Գտնել  պրոգրեսիայի այն անդամի համարը, որի արժեքն է 9: 

a11

12. Գտեք երկրաչափական պրոգրեսիայի անհայտ անդամը  5,x,125:

5 + 125 = 130 : 2 = 65

65

13.  Խանութը առաջին օրը վաճառեց ստացված ապրանքի 15 % ֊ը երկրորդ օրը` մնացած ապրանքի 40%-ը:

1) Առաջին օրվա վաճառքից հետո ապրանքի ո՞ր մասը մնաց:

85%

2) Ստացված ապրանքի ո՞ր տոկոսը մնաց վաճառելու:

45%

14. Տրված են ABC եռանկյան գագաթների կոորդինատները A(4;6),

B(-4;0), C (-1;4):

1) Գտեք AB կողմի M միջնակետի կոորդինատները:

2) Գտեք CM միջնագիծի երկարությունը:

15. ABCD  ուղղանկյան  А  անկյան կիսորդը  ВС կողմը  հատում  է  К կետում, ընդ որում  В К=9, СК = 12:

1) Գտնել АВ կողմի երկարությունը:

2) Գտնել ուղղանկյան մակերեսը:

3) Գտնել  KCD  եռանկյանը ներգծած շրջանագծի շառավղի երկարու թյունը:

Թվաբանական պրոգրեսիաներ

828) ա) 1/2, 1/3, 1/4 = պրոգրեսիա չէ

828) բ) 1/2, 2/3, 3/4 = պրոգրեսիա չէ

828) գ) 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 = պրոգրեսիա է

828) դ) 2/5, 12/10, 40/20, 28/10 = պրոգրեսիա է

829) 3, 6, 9, 11

830) Ոչ

831) 3, 5.5, 8

832) Ոչ

833) ա) 1, 4, 7, 10

d = 3

833) բ) 15, 30, 45, 60

d = 15

833) գ) 10, 7, 4, 1

d = -3

833) դ) – 10, – 5, 0, 5

d = 5

834) ա) d = 2

1, 3, 5, 7, 9

834) բ) d = 40

40, 80, 120, 160, 200

834) գ) d = 100

100, 200, 300, 400, 500

834) դ) d = – 400

– 400, – 800, – 1200, – 1600

835) ա)

a1 = 8, d = 10

8, 18, 28, 38

835) բ)

a1 = 15, d = 30

15, 45, 75, 105

835) գ)

a1 = 10, d = 8

10, 18, 26, 34

835) դ)

a1 = – 0.15, d = 3.95

– 0.15, 3.8, 7.75, 11.7

836) ա) 4, x, 9

x = 6.5, d = 2.5

836) բ) x, – 4, – 6

x = – 2, d = – 2

836) գ) 15, – 30, x

x = – 75, d = – 45

859) ա) a1 = 8, d= 3, n = 14

an = 47

859) բ) a1 = – 220, d = 50, n = 7

an = 520

859) գ) a1 = 120, d = 2/5, n = 21

an = 128

859) դ) a1 = 45, d = 5/2, n = 41

an = 145

860) 2, x, 3

x = 2.5, d = 0.5

861) 2, 9/4, 5/2, 11/4, 3

d = 1/4

862) 0, 7/8, 7/4, 21/8, 7/2, 35/8, 21/4, 49/8, 7

d = 7/8

863) a11 = 67, a25 = 158

Ո՞ր համարի արժեքն է 93։

a15 = 93

Թեստ 6

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ թվի և 3 թվի քանորդը:

99 : 3 = 33

1) 300

2) 31

3) 33

4) 279

2. Քանի՞ ընդհանուր պարզ բաժանարարներ ունեն 18 և 24 թվերը:

2, 3, 4

1) 2

2) 3

3) 1

4) 4

3. Դասարանի 15 աշակերտները փոխանակեցին իրենց լուսանկարներով: Քանի՞ լուսանկար պահանջվեց:

15 * 14 = 210

1) 210

2) 105

3) 29

4) 200

4. Գտեք անհավասարման լուծումների բազմությունը

|3 + 4x| > 2

1) ∅

2) (-5/4; 1/4)

3) (-∞;-5/4)∪(-14; +∞)

4) (-1/4; +)

5.  Վեց տրակտորները հողը վարում են 18 օրում:

1) Քանի՞  օրում կվարի այդ հողը 1 տրակտորը:

3

2) Քանի՞ օրում այդ հողը կվարեն 9 տրակտորները:

27

6. ABC հավասարասրուն եռանկյան AB և BC սրունքները 13 սմ են, իսկ AC հիմքը՝ 10 սմ:

1)  Գտեք հիմքին տարված բարձրությունը:

2)  Գտեք եռանկյան մակերեսը:

3)  Գտեք եռանկյան արտագծած շրջանագծի շառավիղը:

7.  Թվաբանական պրոգրեսիայում   a7+a11=13                                      

            a9=?  

8.  Գտնել   x-2(x-3)= 1 հավասարման արմատը:

x = 5

9. Գտնել а ֊ի բոլոր այն արժեքները, որոնցից յուրաքանչյուրի դեպքում

X2 – 24x + а >0 անհավասարումը ճիշտ է х -ի բոլոր արժեքների

համար:

10. Գտնել (a + 3b)(5a – b ) բազմաանդամի կատարյալ տեսքը:

1) 5a2 -ab + 15ab -3b2

2) 5a2 +14ab-3b2

3) 5a2 + a b -15 a b -3b2

4) 5a2+16ab-3b2

11. Գտնել  x3-2x2+x-5  բազմանդամի արժեքը x = -2 դեպքում:

1) 3

2) – 7

3) -1 9

4) -23

Թեստ 5

1. Գտեք 12 թվի քառակուսին:

12 * 12 = 144

1) 144

2) 169

3) 24

4) 120

2.  Գտեք 28 թվի բոլոր բաժանարարները:

28 = 1, 2, 4, 7, 14, 28

1) {7;4} 

2) {7;14;28}

3) {1;2;7;14;28}

4) {1;2;4;7;14;28}

3. <A = 95°: Այն՝

1) փռված անկյուն է

2) բութ անկյուն է

3) ուղիղ անկյուն է

4) սուր անկյուն է

4. Քանի՞ պարզ բաժանարար ունի 36 թիվը:

1)  2

2) 3

3) 4

4) 6

5. Քանի՞ վայրկյան է 1/3 ժամը:

60 : 3 = 20

20 * 60 = 1200

1) 8

2) 20

3) 1200

4) 123

6. Գտեք a (x -y )+ b (y -x ) բազմանդամի ներկայացումը արտադրյալի

տեսքով:

1 ) (x-y)(a+b)

2) (x-y)(a-b)

3) (x+y)(a+b)

4) (x+y)(a-b)

7. Վիճակահանության մասնակիցները պետք է արկղից հանեն 1-ից 40 համարներով կտրոններ: Գտեք հավանականությունը, որ առաջին հանված կտրոնը 4-ի բազմապատիկ թիվ է:

4 * 10 = 40

10/40 = 1/4

1) 1/10

2) 1/8

3) 1/4

4) 1/2

8. Գտեք հավասարման արմատը:

-2x/3 + x/4 -2 = 0

1) 2,4

2) 4,8

3) -2,4

4) -4,8

9. Գտեք հավասարման արմատները:

(2x + 3)(x -7)=0

1) -1,5  7

2) 1,5 և – 7

3) 7

4) -1,5

 10. Գտեք անհավասարման լուծումների բազմությունը:

X2 + 2 x -3 < 0

1) (- ;-3)ս (1; )

2) (1;)

3 ) ( – ; ֊ 3 )

4) (-3;1)

11. Գտեք а ֊պարամետրի բոլոր այն արժեքները, որոնց դեպքում

4x2 + x + a > 0 անհավասարությունը տեղի ունի х-ի ցանկացած

արժեքի դեպքում:

Թեստ 4

1.Գտեք 47 թվի թվանշանների արտադրյալը:

4 x 7 = 28

1) 11

2) 28

3) 35

4) 3


2. Գտեք եւ 7/8 և 5/14  կոտորակների տարբերությունը:

 7/8 – 5/14 = 49 – 20/ 56 = 29/56

1) 89/56

2) 27/56

3) 39/26

4) 29/56

3. Գտեք ճիշտ անհավասարությունը:

1) 0< – 15

2) 7 < – 76

3) —78 < – 27

4) – 8> – 2

4. Գտեք ամենափոքր պարզ թիվը:

1) 1

2) 0

3) 2

4) 3

5. Գտեք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա 20%-ը 40 թիվն է:

20% = x * 5 = 40 * 5 = 200

1) 800

2) 1/2

3) 200

4) 60

6. Գտեք ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կից կողմերը հավասար են  9սմ և 11սմ:         

(9 * 2) + (11 * 2) = 40

1) 20 սմ

2 ) 40 սմ

3) 99 սմ

4) 90 սմ

7. Ծաղկամանում դրված են 5 հատ մեխակ, 7 հատ քրիզանթեմ և 3 հատկակաչ: Գտեք հավանականությունը, որ ծաղկամանից պատահական հանված ծաղիկը մեխակ է:

1) 1/15

2) 1/3

3) 7/15

4) ½

8. Հաշվել արտահայտության արժեքը:

 989:43—912:48 = 23 – 19 = 4

1) 5

2) 4

3) 42

4) – 4

9. Գտեք հավասարման արմատները:

X2 —7x +12 = 0

D = 49 – 4(12) = 49 – 48 = 1

x1 = 3 | x2 = 4

1) 3 և 4

2) -3 և -4

3) 9 և 16

4) – 9 և -1 6

10. Թվաբանական պրոգրեսիայում   a1=12, d=5, n=8
an=?

an = a1 + (n – 1)d = 12 + 5(8 – 1) = 12 + 40 – 5 = 47

11. X2 + рх +6 հավասարման արմատները 2 և 3 թվերն են: Ինչի՞ է

հավասար Р գործակիցը:

ԹԵՍՏ 1

1.Գտնել միանիշ պարզ թվերի գումարը:

2+3+5+7=17

1) 25

2) 26

3) 17

4) 15

2. Ի՞նչ բնական թիվ պետք է տեղագրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի  34 = *20 հավասարությունը լինի ճիշտ:

1) 3

2) 9

3) 15

4) 18

3. Ո՞րն է  9/11 սովորական կոտորակի ներկայացումն անվերջ պարբերական տասնորղական կոտորակի տեսքով.

9 : 11 = 0.81818182

1) 0,(818)

2) 0,81

3) 0,(81)

4) 0,82

4. 300, 828, 237, 476 թվերից ո՞րը պետք է աջից կցագրել 27 թվին, որպեսզի ստացված հնգանիշ թիվը բաժանվի 9-ի.

27828 : 9 = 3092

1) 300

2) 828

3) 237

4) 476

5.Գտնել 80-ի 15 %-ը:

80 * 15/100 = 1200/100 = 12

1)12

2)68

3)4003

4)16003

6.Գտնել մեկ անհայտով ավազ անդամի 1 գործակցով երկրորդ աստիճանի անհավասարումը, որի լուծումների բազմությունը

(-∞; – 2)∪(7; +∞) միջակայքն է:

1) x2 – 14x + 5> 0

2) x2 – 14x + 5< 0

3) x2 – 5x  – 14> 0

4) x2 – 5x  – 14< 0

7.Գտնել Зxу միանդամի և xy +9x3y -6      բազմանդամի արտադրյալին հավասար բազմանդամը:

1) 3xy + 27x3y – 6xy

2) 3x2y2 + 9x4y – 6xy

3)3x2y2  + 9x3y -18xy

4) 3x2y2 + 27x4 y2-18xy

8.( a 2b )2 + 8ab արտահայտությունը վերլուծել արտադրիչների:

1) ( a 2b )2

2) (a + 4b)(a -4b)

3) ( a +2b )2

4) (a-2b)(a + 2b)

 9.Տրված է 3, 8, 13, … թվաբանական պրոգրեսիան: Գտնել պրոգրեսիայի տարբերությունը:

10.Գտնել {bn} երկրաչափական  պրոգրեսիայի չորրորդ անդամը, եթե

b1 =0,5, q = -2: 

11.Երկու բանվոր 9 օր միասին աշխատելով կատարեցին պլանով նախատեսված առաջադրանքի 75 %-ը: Բանվորներից առաջինը կարող է ամբողջ առաջադրանքը կատարել 7 օր ավելի շուտ, քան երկրորդը:

ա) Միասին աշխատելով քանի՞ օրում բանվորները կավարտեն ամբողջ առաջադրանքը:

բ) Քանի՞ օրում ամբողջ առաջադրանքը կարող է կատարել առաջին բանվորը:

12.Գտնել արտահայտության արժեքը:

 (2,08 — 2,33) • 8 + 0,6 : 15

1) 5

2) 1

3) 2 125

4) -1 2225

13. 8-15 * 8+15

1) 49-1615

2) 49

3) 49 + 1615

4) 7

14.  a3 -8b3a2+2ab+4b2 :a2 -4b2(a+2b )2  , երբ  a=2, b=3

1) 8

2) 0,2

3) 5

4) 0,125

15.  Գտնել   x- 2(x-3)=1 հավասարման արմատը:

1) 7

2) 213

3) 5

4)-123